پرینتر و دستگاه کپی 

پرینتر

81 محصول وجود دارد.
در صفحه

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 60 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

5,519,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 60 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

5,309,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 42 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

4,929,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 52 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

4,769,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 58 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

4,709,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 42 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

4,549,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 58 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

4,169,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: دارد

3,766,000 تومان 3,736,000 تومان
قیمت کاهش یافته
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: ندارد

3,679,000 تومان 3,629,000 تومان
قیمت کاهش یافته
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 50 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

3,469,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

2,389,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: ندارد

2,339,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 21 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

2,249,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 20 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,999,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 21 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,999,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 19 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,909,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 3 کاره (پرینت, اسکن, کپی) سرعت چاپ سياه و سفيد: 23 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,849,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 23 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,699,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 18 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 18 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,689,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 3 کاره (پرينت، اسکن، کپي) سرعت چاپ سياه و سفيد: 20 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,639,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 23 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,469,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 23 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,419,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 24 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,389,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) سرعت چاپ سياه و سفيد: 20 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,289,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 3 کاره (پرینت, اسکن, کپی) سرعت چاپ سياه و سفيد: 23 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,279,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) سرعت چاپ سياه و سفيد: 28 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,239,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: A4 تا 20 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,059,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 3 کاره (پرینت, اسکن, کپی) سرعت چاپ سياه و سفيد: 18 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x400 dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,049,000 تومان
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

1,039,000 تومان
موجود است

جدید
0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 40 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: FastRes 1200dpi شبکه بي سيم: ندارد

1,029,000 تومان
موجود است
نمایش 1 - 30 از 81 قلم کالا

حرکت به بالا