پرینتر و دستگاه کپی 

پرینتر

125 محصول وجود دارد.
در صفحه

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: حداکثر 40 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 21 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت , اسکن , کپی , فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 27 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 27 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: حداکثر 38 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 38 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 38 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 25 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت, اسکن, کپی, فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرینت , اسکن , کپی , فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 19 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 19 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 19 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: 20 برگ در دقیقه  رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 21 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 38 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 38 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: 4 کاره (پرينت، اسکن، کپي، فکس) سرعت چاپ سياه و سفيد: تا 25 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 50 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 60 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 42 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 60 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 20 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 20 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600dpi شبکه بی سیم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 30 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 30 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600dpi شبکه بی سیم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 40 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بی سیم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 52 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 58 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 35 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ لیزری کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 33 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200dpi شبکه بي سيم: دارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 58 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري  کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 42 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 1200x1200 dpi شبکه بي سيم: ندارد

موجود نیست
موجود است

0 نقد(ها)

تکنولوژي چاپ: چاپ ليزري کاربري: تک کاره سرعت چاپ سياه و سفيد: 30 برگ در دقیقه سرعت چاپ رنگی: 30 برگ در دقیقه رزولوشن چاپ: 600x600dpi شبکه بی سیم: ندارد

موجود نیست
موجود است
نمایش 1 - 30 از 125 قلم کالا

حرکت به بالا